Leave Your Message
0102030405
wideo
ykdysady seriýalar
banner55ux
ykdysady seriýalar
wideo

BIZ hakda

ÇI HARDWARE LTD
CHI 15 ýyldan gowrak wagt bäri owadan, çydamly we ygtybarly garaage gapylaryny ýasap gelýär. Iň meşhur garaage gapy markasydygymyza buýsanýarys, hakyky öndürijilige elmydama üns bermek arkaly gazanan hormatymyz.
CHI-de, müşderilerimiziň garaage gapysynyň ähli zerurlyklary üçin giňişleýin çözgütleri bermäge borçlanýarys. Öý eýesi ýa-da telekeçi bolsaňyzam, dürli ýaşaýyş we täjirçilik hödürleýärisgaraage gapylary, garaage gapylary,garaage gapy panelleriwe doly görnüşienjam garaage gapyňyz üçin Gapylarymyz köpugurlylygy we öndürijiligi üpjün etmek üçin dürli materiallardan, bezeglerden we izolýasiýa görnüşlerinden ýasaldy.
Garaage gapysy gerek bolsa, öndüriji hökmünde CHI-ni saýlaň!
Koprak oka
 • 50
  +
  Öwredilen işçiler
 • 10
  +
  Tehniki adamlar
 • 20
  +
  Satyş topary
wideo

Gyzgyn önümler

01

Näme üçin bizi saýlamaly?

Önümlerimiz esasan Fransiýa, Ysraýyl, Polşa, BAE, Ispaniýa, Russiýa, Awstraliýa we ş.m. eksport edilýär. Önümiň üznüksiz innowasiýasy, önümleriň giň görnüşi, aşa bäsdeşlik bahalary, wagtynda eltip bermek, giň marketing we güýçli tehniki goldaw bilen çalt ösdik. .
Çalt sitata alyň
oem
FPYlyzNCQD4yse
0102
652f53fwp3
Garaage gapylarymyz ýöriteleşdirilen çözgütleri üpjün edýär. Custöriteleşdirilen panellerde ululygy, materialy, reňki we dizaýny we ş.m. bar. Siz özleşdirme talaplaryňyzy öňe sürüp bilersiňiz we biz siziň üçin dizaýn çyzgysyny taýýarlarys.
Önümimiziň hili berk gözegçilikde saklanýar, dürli synaglardan geçdik, degişli şahadatnamalary aldyk we ajaýyp müşderi hyzmatyna eýe bolduk.
Soragyňyzy indi iberiň

Kärhana habarlary

Koprak oka
Garaage gapylarynyň izolýasiýasyny we olary nädip çözmelidigini umumy meselelerGaraage gapylarynyň izolýasiýasyny we olary nädip çözmelidigini umumy meseleler
2024-06-14
01

Garaage izolýasiýa edýän umumy meseleler ...

Gündelik ulanylyşyndagaraage gapylary , jaý eýeleri garaage gapylarynyň käbir kemçilikleriniň bardygyny ýa-da azdygyny görerler, ýöne bu meseleleri nädip çözmelidigini bilenoklar. Bu ýerde käbir soraglara jogap bererin we teklip ederin.

Koprak oka
Garaj gapysyny dogry saýlanyňyzda nämäni bilmeli?Garaj gapysyny dogry saýlanyňyzda nämäni bilmeli?
2024-06-14
02

Choosi wagtynda näme bilmeli ...

Gelen adamdoly görnüşli garaage gapysy zehin bolmaly. Adamlaryň diňe bir garaage gapysynyň işleýşine bolan islegini kanagatlandyrman, eýsem adamlaryň gözellige we moda gözlegine-de laýyk gelýär. Mundan başga-da, bu dizaýn düşünjesi indi diňe bir dälgaraage gapylary ýöne kem-kemden jaýlara girýär. Köp jaýdaky diwarlaryň bir bölegi doly görnüşli garaage gapylary bilen çalşyryldy. Mysal üçin, ýaşaýyş jaýy bilen howlynyň arasynda diwary çalyşmak üçin doly görnüşli garaage gapysy gurlup bilner. Bu dizaýn häzirki wagtda gaty meşhur, şeýle dizaýnlary Instagram ýa-da Pinterest-de köplenç görüp bilersiňiz. Isleseňiz, şeýle gapyny öýde hem gurup bilersiňiz.

Koprak oka
 Dar garaage gapysy nähili ululykda? CHI dar çarçuwaly aýna garaage gapysyny işe girizdi Dar garaage gapysy nähili ululykda? CHI dar çarçuwaly aýna garaage gapysyny işe girizdi
2024-06-14
03

Dar garaage gapysy nähili ululykda? CH ...

Ösmegi bilengaraage gapylaryýaly garaage gapylarynyň görnüşleri barha köpelýärgaraage gapylaryny galdyrdy,wagon garaage gapylary,garaage gapylaryny doly görmek we ş.m. Şeýle-de bolsa, ýönekeý çyzykly ajaýyp garaage gapylaryny halaýan bolsaňyz, bu siziň tagamyňyzyň häzirki öý eýeleriniň we arhitektorlarynyňky bilen laýykdygyny aňladýar. Garaage gapysynyň bu görnüşine bolan islegiň artmagy bilen,SPEND  ýaşaýyş we täjirçilik maksatly dar çarçuwaly aýna garaage gapylaryny satuwa çykardy. Garaage gapylarynyň bu tapgyry, gorizontal çyzyklary birmeňzeş spesifikasiýalaryň uzyn we dar aýnasy bilen birleşdirýär, bu gaty özüne çekiji.

Koprak oka
 Tomus yssy garaage gapylaryna nähili täsir edýär? Highokary temperaturaly gurşaw üçin haýsy materiallar iň gowusy? Tomus yssy garaage gapylaryna nähili täsir edýär? Highokary temperaturaly gurşaw üçin haýsy materiallar iň gowusy?
2024-06-13
04

Tomus ýylylygynyň haýsy täsirleri ...

2024-nji ýylyň tomusy ýakyn wagtda gelýär. 2024-nji ýylyň tomsunyň öňki tomusdan has yssy boljakdygy aýdylýar. Highokary temperatura adamlary diňe bir oňaýsyz duýman, eýsem sizi hem rahatlandyrargaraage gapysy "oňaýsyz" duýuň. Temperatureokary temperatura, garaage gapysynyň materiallaryna zeper ýetirer, bu material garramagyna, garaage gapysynyň işlemezligine, izolýasiýanyň peselmegine we ş.m. sebäp bolup biler.

Koprak oka
 Garaage gapysynyň ululygyny nädip ölçemeli? Garaage gapysynyň ölçegleri näme? Garaage gapysynyň ululygyny nädip ölçemeli? Garaage gapysynyň ölçegleri näme?
2024-06-11
05

Garaage gapysynyň ululygyny nädip ölçemeli? Näme ...

Häzirki wagtda çalyşmak ýa-da täzelemek isleýän bolsaňyzgaraage gapysy , garaage gapyňyzyň ululygyny bilmek gaty möhümdir. Garaageyňyzyň ululygyna laýyk gelmeýän garaage gapysyny satyn alsaňyz, dogry bolmazlygy mümkin. Adatça, öý garaage gapylarynyň ululyklary birmeňzeş, şonuň üçin garaage gapyňyzy çalşanyňyzda goňşyňyzyň garaage gapysynyň ululygyny sorap bilersiňiz, ýöne garaage gapyňyzyň ululygyny özüňiz ölçemek iň ygtybarlydyr. Söwda ýa-da beýleki pudaklarda ulanylýan garaage gapylarynyň ululyklary üýtgeýär we satyn almazdan ozal takyk ölçegler talap edilýär.

Koprak oka
0102030405060708091011121314151617181920ýigrimi birýigrimi ikiýigrimi üçýigrimi dört252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124

Biz garaage gapy böleklerini professional üpjün ediji, gyzyklanma bar bolsa, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.